Regulamin

Regulamin Klubu Squash Park Wieliczka

Zasady ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Squash Park Wieliczka, mieszczącego się w Wieliczce przy ul. Żeromskiego 5.

 2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień.
  Klub świadczy usługi rekreacyjno–sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness, squash oraz badminton itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej http://squashparkwieliczka.pl/

 3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów, będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.

 4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.

 5. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

 6. Na terenie Klubu zabrania się:
  1. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych nie zakupionych w obiekcie
  2. używania tytoniu i papierosów elektronicznych
  3. wnoszenie i używania sterydów, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
  4. handlu i akwizycji
  5. naklejania i pozostawiania reklam bez wyrażenia zgody właściciela
  6. wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.

 7. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 23.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8:00 do 22.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 20 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
      8. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę (informacja o    wymiarach kłódki dostępna w recepcji Klubu) lub zakupić kłódkę w recepcji Klubu

      9. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest przez klienta pełna  odpowiedzialność finansowa.

     10. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego            pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób, korzystających z urządzeń i               zajęć w Klubie.

     11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za      ich zagubienie lub uszkodzenie.

    12. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach wyłącznie w czasie pobytu w Klubie.

    13. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania "Regulaminu rezerwacji i korzystania z kortów do            squasha i badmintona", zamieszczonego poniżej, oraz dostępnego w recepcji Klubu.
 
   14. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub    innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 
    15. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 
    16. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klubu ma prawo do wykreślenia        Klienta z listy, bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
 
    17. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje właściciel Klubu.
 
    18. Klient ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Klubu.
 
    19. Posiadacze kart partnerskich zobowiązani są do okazania ważnej karty wraz z dowodem tożsamości LUB karty          wirtualnej zweryfikowanej w aplikacji (dotyczy kart Benefit MultiSport) LUB do przeprowadzenia wirtualnej                          weryfikacji   wejścia (dot. Medicover Sport) PRZED skorzystaniem z usługi.
 1. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za zakłócenia pracy instalacji znajdujących się na terenie Obiektu, spowodowane siłą wyższą lub przez niezależnego dostawce(ogrzewanie ,elektryczność, woda, usługi telekomunikacyjne) bądź z przyczyn niezależnych od Wynajmującego. Wynajmujący podejmie wszelkie możliwe kroki w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania tych instalacji.
 
Regulamin rezerwacji i  korzystania z kortów do squasha i badmintona
 1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.

 2. Dozwolone jest przedłużenie gry max. do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można on-line kartą kredytową, blikiem lub przelewem oraz bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową. Z kortów do squasha i badmintona mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych, charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone specjalnym napisem. W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia, pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.

 4. Zasady rezerwacji kortów:
1. Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji.
Ponadto zastrzegamy sobie dokonywanie rezerwacji on-line z miesięcznym wyprzedzeniem. 
 
2.Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line kartą kredytową lub e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Tpay.
 
3. Anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielne w systemie on-line lub poprzez recepcjonistę Squash Park Wieliczka. W terminie krótszym niż 24h, anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany kort. Od momentu wprowadzenia anulacji, termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
 1. Nieterminowe odwołanie kortu spowodowane tzw. ,,wypadkiem losowym” bez konieczności uiszczenia opłaty za ten kort, jest możliwe jeden raz w miesiącu, po wcześniejszym kontakcie z recepcją i tylko w wyjątkowych okolicznościach (urazy, choroba itp.) Wyjątkiem jest, kiedy obsłudze obiektu uda się znaleźć w miejsce zwolnionej rezerwacji innego wynajmującego kort.

 2. W klubie możliwa jest stała rezerwacja na określony czas (np. rok) Jeżeli klient odwoła więcej niż 5 razy (w ciągu dwóch miesięcy) rezerwacja zostaje usunięta z systemu reservise.
  Zastrzegamy sobie, że osoby posiadające stałe rezerwacje posiadają bezwzględne pierwszeństwo w zakładaniu nowej/kolejnej rezerwwacji lub przedłużaniu obecnie posiadanej.Chęć przedłużenia stałej rezerwacji
  powinna zostać zgłoszona nie póżniej, niż 30 dni przed ostatnim dniem trwającej rezerwacji.

 3. Nieterminowa anulacja kortu lub niepojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu.

 4. Zakładając konto w Squash Park Wieliczka Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Squash Park Wieliczka S.C. Joanna Kuryj-Czyżowska i Marcin Czyżowski swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Squash Park Wieliczka S.C. Joanna Kuryj-Czyżowska i Marcin Czyżowski, 32-02 Wieliczka, ul. Żeromskiego 5.

 5. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika Klubu.

 6. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.

 7. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

 8. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.

 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

  ZASADY OGÓLNE REZERWACJI NA ZAJĘCIA FITNESS

  1.Zapisów można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie pod nr 535552855 lub internetowo poprzez stronę http://squashparkwieliczka.pl/rezerwacje

  3. Osoba spóźniona lub niezapisana może dołączyć do grupy po czasie rozpoczęcia zajęć tylko w przypadku wolnych miejsc, oraz za zgodą instruktora fitness.

  4. Rozgrzewka jest istotnym elementem treningu, dlatego każdy Klient spóźniony na zajęcia ćwiczy na własną odpowiedzialność.

  5. W przypadku frekwencji na zajęciach fitness mniejszej niż 7 osób zajęcia mogą zostać odwołane.

  6. Rezerwacji miejsca na zajęciach można dokonać do momentu ich rozpoczęcia.

  7. Rezerwację należy odwołać najpóźniej na 2 godzinę przed godziną rozpoczęcia zajęć.

  8. Nieodwołanie rezerwacji miejsca lub nieterminowe odwołanie powoduje:
          * klienci posiadający karnety ilościowe tracą jedno wejście z karnetu;
          * klienci, którzy posiadają karty BENEFIT SYSTEMS, FITPROFIT, MEDICOVER, przy kolejnej wizycie w klubie zostaną             poproszoni o zapłatę za nieodwołane zajęcia (kwota 30 zł).
          9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny.
         10. Klienci  są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób. W przypadku stwierdzenia zakłócenia  przebiegu zajęć  przez uczestnika, pracownik ma prawo do wykluczenia go z zajęć.

 
 
 
ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ GRUPOWYCH SQUASH:
 
        1. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć grupowych w przypadku niezebrania się grupy                    minimum 3 osób
        2. Zajęcia mogą odbyć się w grupie 2 osobowej, jeżeli klienci pokryją koszt uczestnictwa trzeciej osoby.
        3. Rezerwację należy odwołać najpóźniej na 6 godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć
        4. Nieodwołanie rezerwacji wiąże się z pokryciem kosztów zajęć.
 
 
 
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PERSONAL TRAINING ROOM
 1. Podstawą do korzystania z siłowni jest obowiązkowa rezerwacja sali oraz zakup wejściówki jednorazowej.

 2. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do                                        wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność
 1. Osoby, które nie ukończyły 18 lat powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych
  opiekunów na odbywanie treningu siłowego oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 1. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz
  czystym zmienionym obuwiu sportowym.
 1. Treningi powinny odbywać się pod opieką instruktora.

 2. W pomieszczeniu siłowni mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.

 3. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia należy zgłaszać pracownikom klubu.

 4. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 5. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko.

 6. Zabrania się zrzucania ciężarów na podłogę.

 7. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego
  korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 1. Po zakończonym treningu należy zdezynfekować używany sprzęt.
     14. Nieodwołanie rezerwacji wiąże się z pokryciem kosztów zajęć.

Newsletter

Copyrights Squash Park Wieliczka 2015
Created by OPENFORM
?> ?>