Regulamin

Regulamin Klubu Squash Park Wieliczka

Zasady ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Squash Park Wieliczka, mieszczącego się w Wieliczce przy ul. Żeromskiego 5.

 2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień.
  Klub świadczy usługi rekreacyjno–sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness, squash oraz badminton itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej http://squashparkwieliczka.pl/

 3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów, będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.

 4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.

 5. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

 6. Na terenie Klubu zabrania się:
  1. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych nie zakupionych w obiekcie
  2. używania tytoniu i papierosów elektronicznych
  3. wnoszenie i używania sterydów, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
  4. handlu i akwizycji
  5. naklejania i pozostawiania reklam bez wyrażenia zgody właściciela
  6. wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.

 7. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 23.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8:00 do 22.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 20 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
      8. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę (informacja o    wymiarach kłódki dostępna w recepcji Klubu) lub zakupić kłódkę w recepcji Klubu

      9. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest przez klienta pełna  odpowiedzialność finansowa.

     10. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego            pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób, korzystających z urządzeń i               zajęć w Klubie.

     11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za      ich zagubienie lub uszkodzenie.

    12. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach wyłącznie w czasie pobytu w Klubie.

    13. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania "Regulaminu rezerwacji i korzystania z kortów do            squasha i badmintona", zamieszczonego poniżej, oraz dostępnego w recepcji Klubu.
 
   14. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub    innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 
    15. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 
    16. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klubu ma prawo do wykreślenia        Klienta z listy, bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
 
    17. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje właściciel Klubu.
 
    18. Klient ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Klubu.
 
    19. Posiadacze kart partnerskich zobowiązani są do okazania ważnej karty wraz z dowodem tożsamości LUB karty          wirtualnej zweryfikowanej w aplikacji (dotyczy kart Benefit MultiSport) LUB do przeprowadzenia wirtualnej                          weryfikacji   wejścia (dot. Medicover Sport) PRZED skorzystaniem z usługi.
 1. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za zakłócenia pracy instalacji znajdujących się na terenie Obiektu, spowodowane siłą wyższą lub przez niezależnego dostawce(ogrzewanie ,elektryczność, woda, usługi telekomunikacyjne) bądź z przyczyn niezależnych od Wynajmującego. Wynajmujący podejmie wszelkie możliwe kroki w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania tych instalacji.
 
Regulamin rezerwacji i  korzystania z kortów do squasha i badmintona
 1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.

 2. Dozwolone jest przedłużenie gry max. do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można on-line kartą kredytową, blikiem lub przelewem oraz bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową. Z kortów do squasha i badmintona mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych, charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone specjalnym napisem. W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia, pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.

 4. Zasady rezerwacji kortów:
1. Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji.
Ponadto zastrzegamy sobie dokonywanie rezerwacji on-line z miesięcznym wyprzedzeniem. 
 
2.Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line kartą kredytową lub e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Tpay.
 
3. Anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielne w systemie on-line lub poprzez recepcjonistę Squash Park Wieliczka. W terminie krótszym niż 24h, anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany kort. Od momentu wprowadzenia anulacji, termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
 1. Nieterminowe odwołanie kortu spowodowane tzw. ,,wypadkiem losowym” bez konieczności uiszczenia opłaty za ten kort, jest możliwe jeden raz w miesiącu, po wcześniejszym kontakcie z recepcją i tylko w wyjątkowych okolicznościach (urazy, choroba itp.) Wyjątkiem jest, kiedy obsłudze obiektu uda się znaleźć w miejsce zwolnionej rezerwacji innego wynajmującego kort.

 2. W klubie możliwa jest stała rezerwacja na określony czas (np. rok) Jeżeli klient odwoła więcej niż 5 razy (w ciągu dwóch miesięcy) rezerwacja zostaje usunięta z systemu reservise.
  Zastrzegamy sobie, że osoby posiadające stałe rezerwacje posiadają bezwzględne pierwszeństwo w zakładaniu nowej/kolejnej rezerwwacji lub przedłużaniu obecnie posiadanej.Chęć przedłużenia stałej rezerwacji
  powinna zostać zgłoszona nie póżniej, niż 30 dni przed ostatnim dniem trwającej rezerwacji.

 3. Nieterminowa anulacja kortu lub niepojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu.

 4. Zakładając konto w Squash Park Wieliczka Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Squash Park Wieliczka S.C. Joanna Kuryj-Czyżowska i Marcin Czyżowski swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Squash Park Wieliczka S.C. Joanna Kuryj-Czyżowska i Marcin Czyżowski, 32-02 Wieliczka, ul. Żeromskiego 5.

 5. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika Klubu.

 6. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.

 7. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

 8. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.

 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

  ZASADY OGÓLNE REZERWACJI NA ZAJĘCIA FITNESS

  1.Zapisów można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie pod nr 535552855 lub internetowo poprzez stronę http://squashparkwieliczka.pl/rezerwacje

  3. Osoba spóźniona lub niezapisana może dołączyć do grupy po czasie rozpoczęcia zajęć tylko w przypadku wolnych miejsc, oraz za zgodą instruktora fitness.

  4. Rozgrzewka jest istotnym elementem treningu, dlatego każdy Klient spóźniony na zajęcia ćwiczy na własną odpowiedzialność.

  5. W przypadku frekwencji na zajęciach fitness mniejszej niż 7 osób zajęcia mogą zostać odwołane.

  6. Rezerwacji miejsca na zajęciach można dokonać do momentu ich rozpoczęcia.

  7. Rezerwację należy odwołać najpóźniej na 2 godzinę przed godziną rozpoczęcia zajęć.

  8. Nieodwołanie rezerwacji miejsca lub nieterminowe odwołanie powoduje:
          * klienci posiadający karnety ilościowe tracą jedno wejście z karnetu;
          * klienci, którzy posiadają karty BENEFIT SYSTEMS, FITPROFIT, MEDICOVER, przy kolejnej wizycie w klubie zostaną             poproszoni o zapłatę za nieodwołane zajęcia (kwota 30 zł).
          9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny.
         10. Klienci  są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób. W przypadku stwierdzenia zakłócenia  przebiegu zajęć  przez uczestnika, pracownik ma prawo do wykluczenia go z zajęć.

 
 
 
ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ GRUPOWYCH SQUASH:
 
        1. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć grupowych w przypadku niezebrania się grupy                    minimum 3 osób
        2. Zajęcia mogą odbyć się w grupie 2 osobowej, jeżeli klienci pokryją koszt uczestnictwa trzeciej osoby.
        3. Rezerwację należy odwołać najpóźniej na 6 godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć
        4. Nieodwołanie rezerwacji wiąże się z pokryciem kosztów zajęć.
 
 
 
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PERSONAL TRAINING ROOM
 1. Podstawą do korzystania z siłowni jest obowiązkowa rezerwacja sali oraz zakup wejściówki jednorazowej.

 2. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do                                        wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność
 1. Osoby, które nie ukończyły 18 lat powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych
  opiekunów na odbywanie treningu siłowego oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 1. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz
  czystym zmienionym obuwiu sportowym.
 1. Treningi powinny odbywać się pod opieką instruktora.

 2. W pomieszczeniu siłowni mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.

 3. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia należy zgłaszać pracownikom klubu.

 4. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 5. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko.

 6. Zabrania się zrzucania ciężarów na podłogę.

 7. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego
  korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 1. Po zakończonym treningu należy zdezynfekować używany sprzęt.
     14. Nieodwołanie rezerwacji wiąże się z pokryciem kosztów zajęć.

Newsletter

Copyrights Squash Park Wieliczka 2015
Created by OPENFORM
?>
slot depo 10k depo 10k situs slot gacor terbaru daftar slot gacor slot gacor hari ini slot gacor 777 slot gacor gampang menang slot toto slot4d slot server thailand slot thailand slot gacor thailand